Kohaku
Shiro-utsuri
Kujaku
Showa
Soragoi
Chagoi
Benigoi
Shusui
Sanke
Japanse koi ontwikkeling Momotaro Kohaku TMJr.
Japanse koi ontwikkeling Omosako Shiro-utsuri X-1
Japanse koi ontwikkeling Omosako Kujaku
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Showa MonaLisa
Japanse koi ontwikkeling Nogami Kohaku
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Soragoi BlackZeus
Japanse koi ontwikkeling Ogata Showa Isa
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Soragoi
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Toyota Kohaku Goriki
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Toyota Kohaku Goriki
Japanse koi ontwikkeling Ogata Chagoi Marusaka
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Soragoi BlackZeus
Japanse koi ontwikkeling Ogata Benigoi Taiho
Japanse koi ontwikkeling Ogata Shusui Tanaka
Japanse koi ontwikkeling Momotaro Showa Mako
Japanse koi ontwikkeling Sakai Fish Farm Sanke Stardust
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Kohaku SuperKohaku
Japanse koi ontwikkeling Momotaro Showa Super Mako
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Toyota Shiro-utsuri SP.Butta
Japanse koi ontwikkeling Isa Showa
Japanse koi ontwikkeling Isa Showa
Japanse koi ontwikkeling Dainichi Showa SuperMonster
Japanse koi ontwikkeling Omosako Shiro-utsuri Black Panda
Japanse koi ontwikkeling Omosako Shiro-utsuri Black Panda
Japanse koi ontwikkeling Sekiguchi Showa