Japanse koi Dainichi Toyota Kinsen  Kohaku Nisai 60cm

Dainichi Toyota Kinsen Kohaku

Female
Kohaku
60 cm
26 maanden
Dainichi Toyota
Kinsen

Kinsen Kohaku from Dainichi Toyota

;